czcionka
A A A

Aby powiększyć widok strony
wybierz z klawiatury Ctrl oraz + (plus)
aby zmniejszyć Ctrl oraz - (minus)

kontrast

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.JustBy dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z jego usług. Niniejszy dokument określa w jaki sposób dbamy o Twoje prawa i Twoje dane osobowe. Zobowiązujemy się dostarczać Ci odpowiednie treści na naszej Platformie i szanujemy przepisy dotyczące prywatności.

2.Wiemy, że udostępnianie nam swoich danych osobowych opiera się na zaufaniu. Traktujemy to poważnie i dokładamy wszelkich starań, aby szanować Twoją prywatność podczas odwiedzania naszej Platformy i korzystania z naszych treści. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Oświadczeniem, aby poznać nasze praktyki dotyczące prywatności.

3.Platforma JustBy i treści na niej umieszczane, są własnością firmy HERC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. i są przez nią obsługiwane. Odwiedzając naszą Platformę na komputerze, telefonie, tablecie lub podobnym urządzeniu, akceptujesz praktyki opisane poniżej.

4.Prowadzimy platformę online, która jest zbiorem informacji o niestandardowych i niszowych wydarzeniach, grupach, instytucjach. To promocja różnych regionów Polski. To lokalne inicjatywy kulturalne i artystyczne. To turystyka kulturalna wedle wybranego tematu (np. taniec ludowy, taniec współczesny, śpiew, teatr, warsztaty, spektakle, wydarzenia).

II. JAKIE DANE OSOBISTE ZBIERAMY I DLACZEGO JE ZBIERAMY?

Uprzejmie informujemy, iż “HERC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chodkiewicza 3 lok. U1 (02-593 Warszawa), XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000417170 (dalej jako „HERC”) jest właścicielem Platformy JustBy i przetwarza następujący zakres Twoich danych osobowych: imię, nazwisko, adres mailowy.

Korzystanie z Platformy nie wymaga dokonania rejestracji przez Użytkownika oraz nie wymaga przekazywania jakichkolwiek danych osobowych. Dane pozyskujemy jedynie od osób, które wyrażają na to zgodę, w ramach formularza kontaktowego umieszczone na Platformie, który służy do przesyłania nam propozycji nowego ciekawego miejsca, wraz z autorskimi zdjęciami.

III. POJĘCIA, KTÓRE UŻYWAMY W POLITYCE PRYWATNOŚCI:

Administrator. “HERC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chodkiewicza 3 lok. U1 (02-593 Warszawa), XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000417170
JustBy. Platforma internetowa prowadzona przez „HERC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K.
Platforma. Platforma internetowa prowadzona pod nazwą JustBy. Platforma umieszczona jest pod adresem: https://www.justby.world
Użytkownik. Każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną. Użytkownikiem może być również osoba fizyczna nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody swojego przedstawiciela ustawowego na korzystanie z Platformy lub działająca bez takiego przedstawiciela, o ile korzystanie z Platformy nie wykracza poza prawne możliwości jej samodzielnego funkcjonowania w zakresie podejmowanych czynności.
Regulamin. Regulamin dostarczania treści i świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Platformy JustBy.
RODO. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Formularz kontaktowy [Dodaj miejsce]. Możliwość przesyłania przez Użytkownika Portalu za pomocą formularza kontaktowego, propozycji nowego miejsca, wraz z możliwością dodawania autorskich zdjęć danego miejsca.

IV. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOŻESZ SIĘ SKONTAKTOWAĆ?

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest “HERC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Chodkiewicza 3 lok. U1, 02-593 Warszawa lub mailowo na adres email: biuro@herclab.agency

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Chodkiewicza 3 lok. U1, 02-593 Warszawa lub mailowo na adres email: biuro@herclab.agency

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

4. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w następujących celach:

 • Umożliwienia przesłania propozycji nowego miejsca, które przesyłasz za pomocą formularza kontaktowego, wraz z autorskimi zdjęciami
 • Statystycznych – korzystania z poszczególnych funkcjonalności platformy, ułatwienie korzystania z platformy oraz zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego platformy. W tych celach przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności na platformie, takie jak: odwiedzane strony oraz ilość spędzanego na każdej z nich czasu, jak również dane dotyczące Twojej historii wyszukiwania, Twojego adresu IP, lokalizacji, ID urządzenia oraz dane dotyczące przeglądarki oraz systemu operacyjnego.

5. Udzielenie przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, aby Administrator mógł zrealizować wobec Pani/Pana cele, określone w pkt. 4 powyżej.

6. Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do wypełnienia celów dla których zostały zebrane, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia się ewentualnych roszczeń oraz przez okres trwania ewentualnych obowiązków o charakterze publicznoprawnym, ciążących na Administratorze, jak np. w celu zapobiegania nadużyciom i oszustwom, ale nie dłużej niż przez okres 10 lat, a ponadto jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody,
 • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt pocztą tradycyjną na adres: ul. Chodkiewicza 3 lok. U1, 02-593 Warszawa lub mailowo na adres email: biuro@herclab.agency

Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

V. W JAKI SPOSÓB DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Używamy szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas wysyłki formularza kontaktowego, co zapewnia ochronę identyfikujących Cię danych oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do Twoich danych przez nieupoważnione systemy lub osoby.

VI. PROFILOWANIE ORAZ TARGETOWANIE

1. Administrator może umieszczać na Platformie reklamy profilowane oraz reklamy targetowane.

2. Targetowanie jest to wskazanie konkretnych czynników, ze względu na które możliwe jest dopasowanie Użytkownika do grupy innych Użytkowników o podobnych preferencjach i cechach ogólnych.

3. Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

4. Kryteria, wedle których na Platformie będą pojawiały się reklamy oraz treści kierowane do urządzeń i przeglądarek Użytkownika, są następujące:

 • geolokalizacja,
 • wyświetlanie w artykułach o konkretnej tematyce,
 • informacje techniczne o urządzeniu Użytkownika.

5. Administrator w ramach przekazanych danych dokonuje dopasowania poszczególnych Użytkowników do konkretnych kategorii, w celu dopasowania reklam do Platformy i jej poszczególnych treści, z których korzystają Użytkownicy.

6. Otrzymane informacje i dane o Użytkownikach, w ramach profilowania oraz targetowania, mogą być przekazywane do Partnerów.

VII. OSADZANIE TREŚCI Z INNYCH STRON INTERNETOWYCH

1. Artykuły na Platformie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazy, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się dokładnie tak samo, jak gdyby Użytkownik odwiedził inną witrynę.

2. Strony te mogą gromadzić dane o Tobie, używać plików cookie, osadzać dodatkowe śledzenie stron trzecich i monitorować Twoją interakcję z tą osadzoną treścią, w tym śledzić Twoją interakcję z osadzoną treścią, jeśli masz konto i jesteś zalogowany w tej witrynie.

VIII. UWAGI KOŃCOWE

1.Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianie, z uwagi na rozwój technologiczny oraz modyfikację istniejących standardów. W związku z tym Administrator zobowiązuje się okresowo i regularnie dokonywać weryfikacji Polityki celem wprowadzenia jak najbardziej aktualnych uregulowań, zarówno prawnych jak i technologicznych.

2. W razie ewentualnych wątpliwości co do treści niniejszej Polityki, wyjaśnienia można uzyskać kontaktując się e-mailowo na adres: biuro@herclab.agency lub korespondencyjnie na adres:
HERC CREATIVE LAB AGENCY
ul.Chodkiewicza 3/U1
02-593 Warszawa

Dodaj miejsce

Dziękujemy, że chcesz podzielić się z nami swoim odkryciem, miejscem, wydarzeniem. Abyśmy mogli je właściwie zakwalifikować, pozostaw kluczowe informacje. Odkrywajmy Polskę razem.

W jakie dni tygodnia czynne jest miejsce

Wybierz tagi opisujące miejsce

Przeciągnij tutaj zdjęcia lub wideo Twojego miejsca

miejscowość wymagana!
kod pocztowy wymagany!

Sukces! Dziękujemy!

Twoja propozycja właśnie trafiła na biurko naszej redakcji. Z wielką przyjemnością się z nią zapoznamy.

Przykro nam! Coś poszło nie tak.

Odnotowaliśmy błąd zapisu. Spróbuj ponownie. Dziękujemy.

Pliki cookies

Gdy korzystasz z naszych Serwisów, gromadzimy informacje o Twojej wizycie i sposobie poruszania się w nich. W tym celu stosujemy pliki cookie i jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych. Informacje o Twoich prawach, danych kontaktowych naszych i inspektora ochrony danych, podstawie prawnej przetwarzania, odbiorcach Twoich danych, okresie przechowywania oraz dobrowolności podania danych i konsekwencjach ich niepodania znajdują się tutaj.

W naszej Polityce prywatności możesz w każdej chwili przeczytać o plikach cookie - technicznych, analitycznych, ciasteczkach mediów społecznościowych i marketingowch oraz sposobie ich wyłączania.

Dostosuj pliki cookies
Pliki cookies techniczne
niezbędne do poprawnego funkcjonowania tego serwisu internetowego
Pliki cookies analityczne
pozwalają ulepszać funkcjonowanie serwisu i dostosować jego zawartość do potrzeb użytkowników
Pliki cookies marketingowe
pomagają w przedstawianiu Ci dostosowanych treści i reklam na innogy.pl oraz innych serwisach
Pliki cookies społecznościowe
umożliwiają przedstawianie Ci dostosowanych treści i reklam w mediach społecznościowych, z których korzystasz