czcionka
A A A

Aby powiększyć widok strony
wybierz z klawiatury Ctrl oraz + (plus)
aby zmniejszyć Ctrl oraz - (minus)

kontrast

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Platforma internetowa funkcjonująca pod domeną JustBy.world dostępna pod adresem https://www.justby.world prowadzona jest przez „HERC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chodkiewicza 3 lok. U1 (02-593 Warszawa), XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000417170.

2.Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady dostarczania treści i świadczenia usług na platformie internetowej JustBy, wraz ze wszystkimi załącznikami (w tym Polityką prywatności i Polityką plików cookies) stanowiącymi jego integralną część.

3.W ramach Platformy prezentowane są treści informacyjne o różnorodnej tematyce oraz treści o charakterze promocyjnym i reklamowym, dotyczące promocji regionów Polski oraz produktów i usług osób trzecich. Platforma jest zbiorem informacji o niestandardowych i niszowych wydarzeniach, grupach, instytucjach. To lokalne inicjatywy kulturalne i artystyczne. To turystyka kulturalna wedle wybranego tematu.

4.Różnorodność jest fundamentalną wartością współczesnego społeczeństwa. Mając na uwadze poszanowanie dla różnorodnego, wielokulturowego społeczeństwa oraz kładąc szczególny nacisk na politykę równego traktowania ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, przekonanie polityczne, przynależność związkową, orientację psychoseksualną, tożsamość płciową, status rodzinny, zakres i podstawę zatrudnienia, inny typ współpracy oraz inne przesłanki narażone na zachowania dyskryminacyjne, nasza organizacja zobowiązuje się do udostępniania treści i promowania twórców, inicjatyw, aktywności i miejsc, w duchu tolerancji i zrozumienia oraz równego traktowania.

5.W ramach Platformy Użytkownik może przeglądać jej zasoby, a także wysyłać za pomocą Formularza Kontaktowego propozycje nowych miejsc, które po zatwierdzeniu przez Prowadzącego Platformę, mogą zostać umieszczone na Platformie.

6.Dbamy o czytelność i przyjazny interfejs Platformy. Zależy nam, aby poruszanie się po niej było intuicyjne i łatwe. Platforma jest dostosowana do urządzeń mobilnych oraz działa na wielu przeglądarkach internetowych. Dodatkowo, na Platformie udostępniamy materiały w wersji video i treści z możliwością odsłuchu, uwzględniając potrzeby osób z niepełnosprawnością.

7.Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z Platformy zobowiązani są do zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Korzystanie z Platformy oznacza akceptację przez Użytkownika warunków określonych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację Polityki prywatności i Politykę plików cookies.

8.Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminów udostępnionych na Platformie.

9.Z Platformy może korzystać każdy Użytkownik.

10.Korzystanie z Platformy jest dobrowolne i nie pobiera się z tego tytułu żadnych opłat.

II. DEFINICJE

1.JustBy. Platforma internetowa prowadzona przez “HERC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K.

2.Platforma. Platforma internetowa prowadzona pod nazwą JustBy. Platforma umieszczona jest pod adresem: https://www.justby.world

3.Prowadzący Platformę. “HERC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chodkiewicza 3 lok. U1 (02-593 Warszawa), XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000417170.

4.Użytkownik. Każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną. Użytkownikiem może być również osoba fizyczna nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody swojego przedstawiciela ustawowego na korzystanie z Platformy lub działająca bez takiego przedstawiciela, o ile korzystanie z Platformy nie wykracza poza prawne możliwości jej samodzielnego funkcjonowania w zakresie podejmowanych czynności.

5.Formularz kontaktowy [Dodaj miejsce] Możliwość przesyłania przez Użytkownika Platformy za pomocą formularza kontaktowego, propozycji nowego miejsca/wydarzenia, wraz z możliwością dodawania autorskich zdjęć danego miejsca oraz danych kontaktowych.

6.Materiały. Teksty, zdjęcia, grafiki, materiały video, materiały multimedialne, treści cyfrowe itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

III. ZAKRES I MOC WIĄŻĄCA REGULAMINU

1.Niniejszy Regulamin określa zasady działania Platformy, w tym w szczególności:

 • ogólne zasady korzystania z Platformy,
 • prawa i obowiązki Użytkowników, a także
 • prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Prowadzącego Platformę.

2.Prowadzący Platformę nieodpłatnie udostępnia Użytkownikowi Regulamin poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej Portalu pod adresem https://www.justby.world/regulamin.

IV. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z PLATFORMY

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Platformy przez Użytkownika są następujące:

 • posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Linux, Windows, iOS oraz
 • zainstalowanie na urządzeniu, o którym mowa w pkt powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, akceptującej pliki typu cookies, tj. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej.

V. DANE OSOBOWE I WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1.Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Prowadzącego Platformę danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym.

2.Prowadzący Platformę przetwarza dane osobowe zgodnie z Polityka prywatności zamieszczoną na Platformie.

3.Użytkownicy akceptując Regulamin wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych.

4.Użytkownik oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Utworów, które wyśle za pomocą Formularza Kontaktowego. Użytkownik wypełniając Formularz Kontaktowy i wysyłając zdjęcia, udziela Prowadzącemu Platformę, nieodpłatnej, niewyłącznej oraz nieograniczonej terytorialnie licencji na czas realizacji Usług i wykorzystania przesłanych materiałów na Platformie, zezwalając na korzystanie z Utworów na następujących polach eksploatacji, obejmujących w szczególności: wytwarzanie, zwielokrotnianie, publiczne odtworzenie i wyświetlanie, wprowadzenie do pamięci komputera i serwerów sieci komputerowych, umieszczanie w sieci Internet, jak również modyfikacje i redakcję treści przesłanego opisu nowego miejsca przez Użytkownika Platformy. Ponadto, zamieszczając Materiały w Formularzu Kontaktowym Użytkownik oświadcza, że przedmiotowe Materiały są wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, oraz że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku, do tego, aby Materiały mogły być udostępniane na łamach Platformy i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich oraz oświadcza, że treść i forma Materiałów nie narusza obowiązujących przepisów.

5.Platforma internetowa JustBy oraz Materiały w niej zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.03.119.1117 j.t. z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.03.153.1503 j.t. z późn. zm.).

6.Wszelkie prawa do Platformy oraz jego wszystkich elementów (w tym w szczególności oprogramowania, układu funkcjonalnego, elementów graficznych, baz danych i utworów prezentowanych w ramach Platformy), za wyjątkiem treści pochodzących od i rozpowszechnianych przez Użytkowników Platformy, należą do Prowadzącego Platformę lub do podmiotów z nim współpracujących i podlegają ochronie prawnej. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim Prowadzący Platformę prezentuje na Platformie utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa czy zgody wyrażonej przez Użytkownika w ramach Formularza Kontaktowego.

7.Korzystanie z Platformy przez Użytkowników nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do Platformy, ani jej poszczególnych elementów. Użytkownicy Platformy bez zgody Prowadzącego Platformę wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności mogą korzystać z elementów Platformy (w tym utworów udostępnionych w jego ramach) wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego (tzw. dozwolony użytek), chyba że co innego wynika z właściwych przepisów prawa.

8.W celu uniknięcia wątpliwości, niezależnie od innych zastrzeżeń zawartych w niniejszym Regulaminie, Prowadzący Platformę zastrzega, że bez jej zgody wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, zabronione jest dalsze rozpowszechnianie dowolnych treści pochodzących z Platformy, wyrażonych w jakiejkolwiek formie.

VI. ZASADY KORZYSTANIA Z PLATFORMY

1.Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Platformy w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niezakłócający jej funkcjonowania, w tym poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, a także w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (netykietą).

2.Użytkownik zobowiązany jest do niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Platformy (za pomocą Formularza Kontaktowego):

 • treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści obraźliwych, wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich (w tym o charakterze rasistowskim lub dyskryminującym),
 • treści mających na celu wyrażenie opinii na temat osób, zdarzeń lub instytucji, których nie dotyczą publikacje zamieszczone w ramach Platformy,
 • treści tylko cytujących fragmenty tekstów zawartych w publikacjach lub innych źródłach,
 • tzw. „łańcuszków szczęścia”,
 • danych osobowych osób trzecich, ich danych teleadresowych oraz adresów e-mail,
 • treści zawierających nieprawdziwe informacje oraz
 • niezamówionej informacji handlowej (spamu) lub jakichkolwiek innych treści o charakterze reklamowym lub promocyjnym.

3.Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez niego Usług Platformy w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami oraz naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Prowadzącego Platformę.

4.W przypadku zauważenia przez Użytkownika błędów, prosimy o kontakt na adres redakcja@justby.world Wiadomości od Użytkowników, które odnoszą się wyłącznie do błędów (np. literówek) zauważonych w treści artykułów lub innych materiałów zamieszczonych na stronach Platformy, mogą zostać usunięte przez Prowadzącego Platformę, po dokonaniu aktualizacji i poprawy zgłoszonych błędów, w celu niewprowadzania w błąd kolejnych Użytkowników odwiedzających Platformę.

5.Użytkownik Platformy może poprzez Formularz Kontaktowy przesłać do Prowadzącego Platformę propozycje nowego miejsca, wraz ze zdjęciami, w celu powiększania bazy miejsc, instytucji, inicjatyw, itp., a co za tym idzie – promocji danego miejsca.

6.Prowadzący Platformę zastrzega sobie prawo do wyboru nowych miejsc spośród przesłanych za pomocą Formularza Kontaktowego przez Użytkownika Platformy i umieszczenia ich na Platformie.

7.Prowadzący Platformę nie zezwala na kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie lub wykorzystywanie w jakikolwiek sposób jakichkolwiek utworów udostępnionych na Platformie, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach Platformy.

8.Użytkownik, który chciałby wykorzystać treści (w szczególności utwory) udostępniane w ramach Platformy w szerszym zakresie niż wskazany w Regulaminie, ma wątpliwości co dopuszczalnego zakresu korzystania z tych treści (w tym utworów), powinien skontaktować się z Prowadzącym Platformę.

9.Modyfikowanie lub blokowanie, bez zgody Prowadzącego Portal, treści (w szczególności wyrażonych słowem, plastycznych, fotograficznych, muzycznych, słowno-muzycznych i audiowizualnych) prezentowanych w ramach Platformy, może stanowić naruszenie obowiązujących przepisów, a także praw Prowadzącego Platformę lub innych osób. Dotyczy to w szczególności wykorzystywania w tym celu narzędzi, takich jak przeglądarki internetowe lub inne aplikacje, mające możliwość modyfikowania lub blokowania treści przekazywanych w ramach Platformy, w tym treści o charakterze reklamowym.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PROWADZĄCEGO PLATFORMĘ

1.Prowadzący Platformę zobowiązuje się do nieprzerwanego utrzymywania Platformy w celu korzystania przez nią przez Użytkowników.

2.Prowadzący Platformę nie odpowiada za błędy lub przerwy w funkcjonowaniu Platformy wynikłe z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności powstałe na skutek działań lub zaniechań Użytkowników niezgodnych z przepisami prawa, niniejszym Regulaminem lub ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (etykietą) lub z powodu działania siły wyższej.

3.Prowadzący Platformę zastrzega sobie prawo do zarządzania czasowych przerw w funkcjonowaniu Platformy, w szczególności w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw, konserwacji, modernizacji lub rozbudowy systemów obsługujących Platformę, o czym poinformuje Użytkowników ze stosownym wyprzedzeniem.

4.Prowadzący Platformę nie ponosi odpowiedzialności za:

 • jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Platformy w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
 • bezpośrednio lub pośrednio związane z Platformą informacje oraz materiały pobrane i wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkowników,
 • utratę przez Użytkownika danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria oprogramowania) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Prowadzącego Platformę (działanie osób trzecich),
 • szkody wynikłe na skutek braku ciągłości działania Platformy,
 • podanie przez Użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych informacji w Formularzu Kontaktowym,
 • inne przypadki nieprzestrzegania przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu.

5.Na Platformie znajdują się linki (połączenia) do stron internetowych osób lub podmiotów trzecich, które nie są własnością Prowadzącego Portal. Dokładamy wszelkich starań, aby wyeliminować linki do stron internetowych zawierających treści sprzeczne z obowiązującym prawem, jednakże nie możemy zagwarantować, że zawsze tak się dzieje, albowiem nie możemy brać odpowiedzialności za bieżącą zawartość stron internetowych, nad którymi, z uwagi na specyfikę usług elektronicznych oraz możliwość zamieszczania treści stron internetowych przez różne osoby (w tym samych użytkowników Platformy), nie mamy kontroli. W związku z tym, Prowadzący Platformę oświadcza, że:użytkownicy Platformy korzystają z serwisów internetowych i usług elektronicznych prowadzonych przez inne podmioty niż Prowadzący Platformę, wyłącznie na własną odpowiedzialność;

 • niniejsze zasady nie mają zastosowania do serwisów internetowych i usług elektronicznych udostępnianych przez inne podmioty niż Prowadzący Platformę; w takim przypadku znajdują zastosowanie zasady korzystania z serwisów internetowych lub/i usług elektronicznych określone przez podmioty, które je udostępniają.

VIII. Reklamacje

1.Użytkownicy mają prawo składać reklamacje dotyczące nieprawidłowego funkcjonowania Platformy.

2.Reklamację składa się w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres biuro@herclab.agency lub w formie listu poleconego wysłanego na adres HERC LAB AGENCY ul.Chodkiewicza 3/U1, 02-593 Warszawa.

3.Zaleca się, aby reklamacja zawierała następujące dane:

 • adres poczty elektronicznej lub adres zamieszkania Użytkownika, na który Użytkownik chce otrzymać odpowiedź na złożoną reklamację, oraz
 • zwięzłe podanie okoliczności uzasadniających składaną reklamację (w tym wskazanie czego reklamacja dotyczy).

4.Prowadzący Platformę zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację, w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni od dnia jej otrzymania. W przypadku bezskutecznego upływu powyższego terminu uznaje się, iż Prowadzący Platformę uznał reklamację w całości.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Regulamin wchodzi w życie z dniem ujawnienia w sieci internetowej.

2.Wszelkie spory pomiędzy Użytkownikami, a Prowadzącym Platformę będą rozstrzygane polubownie.

3.W przypadku braku porozumienia w terminie 60 dni od powstania sporu, może zostać on poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Prowadzącego Platformę.

4.Prowadzący Platformę ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu.

5.Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa polskiego.

6.W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Dodaj miejsce

Dziękujemy, że chcesz podzielić się z nami swoim odkryciem, miejscem, wydarzeniem. Abyśmy mogli je właściwie zakwalifikować, pozostaw kluczowe informacje. Odkrywajmy Polskę razem.

W jakie dni tygodnia czynne jest miejsce

Wybierz tagi opisujące miejsce

Przeciągnij tutaj zdjęcia lub wideo Twojego miejsca

miejscowość wymagana!
kod pocztowy wymagany!

Sukces! Dziękujemy!

Twoja propozycja właśnie trafiła na biurko naszej redakcji. Z wielką przyjemnością się z nią zapoznamy.

Przykro nam! Coś poszło nie tak.

Odnotowaliśmy błąd zapisu. Spróbuj ponownie. Dziękujemy.

Pliki cookies

Gdy korzystasz z naszych Serwisów, gromadzimy informacje o Twojej wizycie i sposobie poruszania się w nich. W tym celu stosujemy pliki cookie i jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych. Informacje o Twoich prawach, danych kontaktowych naszych i inspektora ochrony danych, podstawie prawnej przetwarzania, odbiorcach Twoich danych, okresie przechowywania oraz dobrowolności podania danych i konsekwencjach ich niepodania znajdują się tutaj.

W naszej Polityce prywatności możesz w każdej chwili przeczytać o plikach cookie - technicznych, analitycznych, ciasteczkach mediów społecznościowych i marketingowch oraz sposobie ich wyłączania.

Dostosuj pliki cookies
Pliki cookies techniczne
niezbędne do poprawnego funkcjonowania tego serwisu internetowego
Pliki cookies analityczne
pozwalają ulepszać funkcjonowanie serwisu i dostosować jego zawartość do potrzeb użytkowników
Pliki cookies marketingowe
pomagają w przedstawianiu Ci dostosowanych treści i reklam na innogy.pl oraz innych serwisach
Pliki cookies społecznościowe
umożliwiają przedstawianie Ci dostosowanych treści i reklam w mediach społecznościowych, z których korzystasz